ਮਾਰਕ ਯਲੇ, ਚੀਫ਼ / ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਪਾਦਕ

ਕੇਟ ਫਰਾਂਟਜ਼, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਪੈਟਰਿਕ ਡੱਨ, ਲੀਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ / ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੰਪਾਦਕ

ਬੇਕੀ ਸਟ੍ਰੋਂਗ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੰਪਾਦਕ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵੇਥ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਪਾਦਕ

ਲੀਸਾ ਬਲਾਮਬਰਗ, ਨਕਲ / ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਪਾਦਕ

Melissa Goodall, ਨਕਲ / ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਪਾਦਕ

ਡੇਬਰਾ ਰੋਥਬਾਰਡ, ਨਕਲ / ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਪਾਦਕ

ਫੈਡ ਵਿਸ਼, ਨਕਲ / ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਪਾਦਕ