ਲੇਖਕ ਆਰਕਾਈਵ - ਪਾਲ ਐਡਵਰਡਜ਼, ਐਮਐਸਸੀ, ਡੀਡੀਐਸ, ਫ੍ਰੀਸੀਡੀ (ਸੀ)