ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.

ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਮਿਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਪੀ / ਪੀ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੈਮਫ਼ਿਗੇਸ ਜਾਂ ਪੈਮਫੀਗਾਇਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਲ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ.