Tag Archives: ਸੁਝਾਅ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਨਾਂਹ" ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਹਿਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ "ਨਾਂਹ" ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ. ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਸੰਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ!

ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਟਲੱਕ ਡਿਨਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਟ-ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਉ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ.

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਭਰੋਸੇ ਨਾ ਗੁਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਿਓ. ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਉ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ.

ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ. ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡਯੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ. ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਸੈਰ ਲਓ, ਆਦਿ. ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ.

ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ. ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.


ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਪੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੈਮਫਿਗਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗੌਇਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਦੇ ਚਾਰ ਪੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!

ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਅਕਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ "ਮੋਤੀਆਂ" ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਕੁੱਝ ਮਹਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ "ਕੋਚ ਕੌਨਰ" ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗੌਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਟਿਮੀਨੇਟ ਰੋਗ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਊਸ erythematosus ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੈਰੋਸਿਸ (ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

  • "ਰੱਤ ਸੰਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
  • ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋ,
  • ਘੱਟੋ ਘੱਟ 110 ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਭਾਰ,
  • ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. "

"ਸਿਹਤਮੰਦ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ "ਤੰਦਰੁਸਤ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਗ-ਦਾਨੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਮੁਆਇਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਬਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ (ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਾਂ ਹੇਮਾਟੋਕੋਤਰੀ) ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. "

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ, ਸਥਾਨਕ ਲਹੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਹੂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਮਫ਼ਿਗਸ ਅਤੇ ਪੈਮਫੀਗੌਡ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ,

ਮਾਰਕ ਯਲੇ
ਆਈਪੀਪੀਐਫ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪੀਅਰ ਹੈਲਥ ਕੋਚ